English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Načrtovanje upravljanja z divjadjo

Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja (LUO)

Osnutek dolgoročnega načrta LUO določi Svet ZGS. Osnutek dolgoročnega načrta mora ZGS objaviti na svoji spletni strani 10 dni pred javno predstavitvijo. Po javni predstavitvi osnutka dolgoročnega načrta LUO, ki jo opravi ZGS, dajo na osnutek načrta ZGS pisno mnenje izvršilni organ OZUL v LUO v imenu upravljavcev lovišč in LPN, območne enote Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lokalne skupnosti in drugi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem, in sicer v roku 15 dni po javni predstavitvi osnutka dolgoročnega načrta LUO. O poteku javne predstavitve osnutka dolgoročnega načrta LUO je treba voditi zapisnik.


Kolikor organizacije iz prejšnjega odstavka ne podajo pisnega mnenja v roku 15 dni, se šteje, da nimajo pripomb na osnutek dolgoročnega načrta LUO.


Na podlagi presoje mnenj iz prejšnjega odstavka  izdela ZGS predlog dolgoročnega načrta LUO. ZGS mora vsaki organizaciji, ki je posredovala svoje mnenje, pisno utemeljiti vzroke, zaradi katerih predlogi oziroma mnenja k dolgoročnemu načrtu niso bili upoštevani. Predlog dolgoročnega načrta LUO določi Svet ZGS.
Predloge dolgoročnih načrtov LUO mora ZGS predložiti v sprejem ministru, pristojnemu za divjad in lovstvo, najmanj 90 dni pred iztekom veljavnosti dolgoročnih načrtov.


Nosilec izdelave dolgoročnega načrta LUO je pristojna območna enota ZGS, ki teritorialno pokriva pretežni del LUO.

Letni načrt  lovsko upravljavskega območja

Osnutek letnega načrta LUO določi Strokovni svet območne enote ZGS. Osnutek letnega načrta mora ZGS objaviti na svoji spletni strani 7 dni pred javno predstavitvijo (http://www.zgs.gov.si/?id=595).
ZGS po izdelavi osnutka predstavi temeljne vsebine letnega načrta LUO na javni predstavitvi predstavnikom izvršilnega  organu OZUL v LUO, območne enote Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lokalne skupnosti in drugim, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem.Javna predstavitev mora biti izvedena najkasneje do 1. aprila tekočega leta. O poteku javne predstavitve osnutka letnega načrta LUO se vodi zapisnik.


Na podlagi presoje zbranih pripomb, razvidnih iz zapisnika poteka javne predstavitve, strokovna služba ZGS izdela predlog letnega načrta LUO. ZGS mora vsaki organizaciji, ki je posredovala svoje mnenje, pisno utemeljiti vzroke, zaradi katerih predlogi oziroma mnenja k letnemu načrtu niso bili upoštevani. Predlog sprejme Svet območne enote ZGS na območju, ki je pristojno za določitev predloga načrta najkasneje do 5. aprila tekočega leta. Pred sprejetjem predloga lahko Svet območne enote ZGS zahteva dodatna pojasnila za določene vsebine načrta LUO, ki jih je pripravila strokovna služba ZGS.


ZGS mora ministru, pristojnemu za divjad in lovstvo, predložiti v sprejem predlog letnega načrta LUO najkasneje do 10. aprila tekočega leta.Minister, pristojen za divjad in lovstvo, sprejme letni načrt LUO, najkasneje v 15 dneh od predložitve načrta v sprejem. Pred sprejetjem letnega načrta, lahko minister, pristojen za divjad in lovstvo, od ZGS zahteva dodatna pojasnila za določene vsebine načrta LUO, oziroma preveri določene vsebine letnega načrta LUO pri drugih strokovnjakih za področje divjadi in lovstva.


Nosilec izdelave letnega načrta LUO je pristojna območna enota ZGS, ki teritorialno pokriva pretežni del LUO. Svet območne enote ZGS, ki je pristojen za določitev predloga letnega načrta LUO, je tisti, ki teritorialno pokriva pretežni del LUO.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC