English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Gradnje v kmetijstvu

Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in lahko obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta.

 

Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (U.l. RS št. 37/2008) spadajo kmetijski objekti:

 

  • v večini primerov med manj zahtevne objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje,
  • med nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte do določenih gabaritov, kot so: kozolec, strojna  lopa, rastlinjak, silos, senik, gnojišče, zbiralnik za gnojevko …, za katere je treba pridobiti le "enostavno" gradbeno dovoljenje,
  • med enostavne objekte, kot so: čebelnjak, vodno zajetje, krmišče, hlevski izpust, molzišče …, za katere upravnih dovoljenj ne potrebujemo.

 

V vseh treh primerih je dovoljena gradnja samo na stavbnih zemljiščih.

 

Pred investicijo je treba preveriti, ali je na območju nameravane gradnje dovoljena gradnja in hkrati preveriti območja varovanj in omejitev (vodovarstveno območje, poplavno območje, varstvo kulturne dediščine …).

 

V fazi izdelave idejne zasnove priporočamo, da se investitor posvetuje s strokovnjakom z določenega področja (strokovnjak za gradnje hlevov, namakalnih sistemov, rastlinjakov, bioplinskih naprav …), ki skupaj z investitorjem poišče ustrezno rešitev in izdela tehnološki načrt, ki je osnova vsake projektne dokumentacije.

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC