English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Gradbeno dovoljenje

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve investitor. V zahtevi mora navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo ter podatke o vrsti objekta glede na namen.

 

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloženo:

 

 • najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami in
 • druge listine, če tako določa zakon.

 

Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo objekta, je treba navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967. Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.


Preden izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve gradbeno dovoljenje mora preveriti tudi:

 

 • ali je projekt izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom,
 • ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta,
 • ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja,
 • ali ima projekt vse s tem zakonom predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana,
 • ali je investitor predložil dokazilo, da so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma da so na drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti in
 • ali ima investitor pravico graditi.
Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC