English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja

Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so opredeljene v 123. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu Zakon o kmetijstvu), ter v Uredbi o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS št. 60/17), so zlasti:

- svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,

- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,

- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,

- svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,

- svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka JSJS vključuje tudi:

- vodenje in koordinacijo dela JSKS,

- strokovno-tehnično koordinacijo dela,

- administrativno-tehnične naloge,

- usposabljanje zaposlenih, ki izvajajo JSKS, v Sloveniji in tujini, ki vključuje tudi prenos znanja z znanstvenih področij v prakso,

- druge tehnične in organizacijske naloge, ki so potrebne za izvedbo JSKS, vključno z razvojem in uvajanjem novih metod dela ter informacijskih orodij za delo JSKS, pripravo navodil in vzpostavitvijo sistema kontrole kakovosti izvajanja JSKS,

- spremljanje in analizo delovanja JSKS ter pripravo poročil o delu s spremljanjem kazalnikov,

- pripravo letnega programa dela JSKS na podlagi izhodišč ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,

- pripravo in objavljanje gradiv,

- sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah in v strokovnih odborih za posamezna področja v kmetijstvu,

- zbiranje potreb glede dodatnih ali novih fitofarmacevtskih sredstev in pripravo vlog oziroma pomoč pri pripravi vlog za registracijo teh sredstev,

- svetovanje o varstvu pri delu na kmetijskem gospodarstvu,

- organizacijo strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditev,

- svetovanje v zvezi s pridobitvijo usposobljenosti na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih področij,

- izdelavo in posodobitev katalogov stroškov kalkulacij.

 

Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja  v osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih ter na zborničnem uradu v Sektorju za kmetijsko svetovanje  znotraj KGZS. Njeno delovanje podrobneje določa Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 26/08 in 7/09 - odl. US).

Temeljni cilji 

Temeljni cilji, ki jih s svojim delom uresničuje služba, so skladni s cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji in v skladu z resolucijo o strateških usmeritvah:

- dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja,

- povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev,

- prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Sedež in delovne ure

Sedež Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na Gospodinjski ulici 6 v Ljubljani.

 

Uradne ure Sektorja za kmetijsko svetovanje:

 

  • od ponedeljka do četrtka: 8.30 - 15.00
  • petek: 8.30 - 14.00

Organizacijska struktura in področja dela

Delo javne službe kmetijskega svetovanja v Sektorju za kmetijsko svetovanje poteka v treh oddelkih:

 

  • Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj
  • Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu
  • Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

 

Sektor za kmetijsko svetovanje

Vodja sektorja I 

Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS
Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710

E: anton.jagodic@kgzs.si


 

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

Vodja oddelka I 

Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS in pomoč pri vodenju sektorja
mag. Olga Oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področje dela: knjigovodstvo na kmetiji, socialno podjetništvo, strukturna politika, razvoj podeželja in izvajanje kakovosti svetovanja, trženje
Darja Pipan
T: (01) 51 36 628
E: darja.pipan@kgzs.si

 

Višja koordinator

Področje dela: razvoj novih metod dela in izboljšanja kakovosti svetovanja, sistem CECRA
Igor Hrovatič
T: (01) 51 36 694
E: igor.hrovatic@kgzs.si

 

Višja sodelavka III

Področje dela: izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu (vključno NPK), uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, razvoj podeželja
Marinka Korošec
T: (01) 51 36 677
E: marinka.korosec@kgzs.si

 

Svetovalec VII/1 (I)

Področje dela: strokovno-tehnično delo, mladi kmetje in nekateri ukrepi razvoja podeželja
Jože Očko
T: (01) 51 36 696
E: joze.ocko@kgzs.si

 

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Vodja oddelka III

Področje dela: rastlinska pridelava, varstvo rastlin, hmeljarstvo, podnebne spremembe, varstvo narave in okolja (vključno posebna varovana območja in območje Natura 2000), upravljanje in varovanje voda in sheme kakovosti
dr. Dušica Majer
T: (01) 51 36 684
E: dusica.majer@kgzs.si
 

Višji koordinator

Področje dela: sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo, namakanje, kmetijsko zemljiška politika in kmetijska zemljišča, prostorsko načrtovanje, varstvo rastlin, sheme kakovosti
Vojmir Bizjak
T: (01) 51 36 648
E: vojko.bizjak@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področja dela:  poljedelstvo, travništvo, pridelovanje krme, pašništvo, vrtnarstvo, varstvo rastlin in gojenje posebnih rastlinskih vrst
Tončka Jesenko
T: (01) 51 36 636
E: toncka.jesenko@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področje dela:  varna hrana, kratke verige in promocija hrane, sheme kakovosti, reja neprežvekovalcev: prašičjereja, ter ostale in posebne živalske vrste
Gabrijela Salobir
T: (01) 51 36 634
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področje dela:  gradnje kmetijskih objektov, reja prežvekovalcev: govedoreja, drobnica
Alberta Zorko
T: (01) 51 36 665
E: alberta.zorko@kgzs.si

 

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja 

Vodja oddelka III

Področje dela: ukrepi kmetijske politike (koordinacija elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog) in razvoj podeželja
dr. Jernej Demšar
T: (01) 51 36 676
E: jernej.demsar@kgzs.si
 

Višji koordinator

Področje dela: kmetijska politika, navzkrižna skladnost in ekološko kmetovanje
Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710
E: anton.jagodic@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področja dela: ekonomika kmetijstva (vključno investicije), obdavčitve v kmetijstvu in nekateri ukrepi razvoja podeželja
mag. Neva Pajntar
T: (01) 51 36 656
E: neva.pajntar@kgzs.si
 

Višja koordinatorka

Področja dela: ukrepi in razpisi programa razvoja podeželja ter ostalih virov
Barbara Trunkelj
T: (01) 51 36 644
E: barbara.trunkelj@kgzs.si
 

Višja koordinatorka 

Področja dela: razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, družbene storitve na podeželju (delo s kmečko družino), varstvo in zdravje pri delu, nekateri ukrepi razvoja podeželja, trženje, delo z društvi in podeželsko mladino
Andreja Krt Stopar
T: (01) 51 36 646
E: andreja.krt@kgzs.si

 

Kmetijsko svetovanje na zavodih

Javna služba kmetijskega svetovanja se na terenu izvaja prek osmih kmetijsko-gozdarskih zavodov.

KGZS - Zavod Celje

KGZS - Zavod Kranj

KGZS - Zavod Ljubljana

KGZS - Zavod Maribor

KGZS - Zavod Murska Sobota

KGZS - Zavod Nova Gorica

KGZS - Zavod Novo mesto

KGZS - Zavod Ptuj

 

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC