English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Poljedelstvo

Poljedelstvo je pomembna panoga kmetijstva, saj poleg pridelave hrane s pridelavo krme predstavlja tudi temelj živinoreje. Slovenija ima naravne danosti za pridelavo večine poljščin.

Slovenija je imela v letu 2014 okrog 175.000 ha njiv. Več kot polovica njiv je bila namenjena pridelavi žita (56 %), zlasti koruze za zrnje(dobrih 38.000 ha) in pšenice (dobrih 33.000 ha), skoraj tretjina (32 %) pa pridelavi zelene krme, kjer prevladujeta silažna koruza (29.485 ha) ter krmne koševine (trave, travne, travno-deteljne in deteljno-travne mešanice-26.920 ha). Površine pod oljnicami se povečujejo in so v letu 2014 znašale okrog 10.500 ha, od tega je bilo 5.563 ha oljne ogrščice, 3.943 ha oljnih buč, precej pa se je povečala tudi površina pod sojo in je v letu 2014 znašala 404 ha. Krompir je v letu 2014 rasel na 3.600 ha njiv (Vir: SURS, KIS).

V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije deluje kmetijska svetovalna služba, ki skrbi za prenos znanja na področju poljedelstva. Posebno vlogo ima strokovna skupina za poljedelstvo, ki jo sestavljajo svetovalci specialisti za poljedelstvo s posameznih kmetijsko gozdarskih zavodov in predstavniki raziskovalnih institucij ter nekaterih državnih organov. 

 

Glavne naloge na področju poljedelstva so:

 

 • spremljanje in uvajanje novih tehnologij, vrst in sort rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram,
 • svetovanje ustreznega kolobarja,
 • svetovanje strokovno utemeljenega gnojenja na podlagi rezultatov analiz tal in priprava računalniških orodij za svetovanje gnojenja,
 • svetovanje s področja varstva poljščin,
 • izobraževanje in svetovanje pridelovalcem s ciljem večje ekonomičnosti pridelave,
 • svetovanje ustreznega kmetovanja na vodovarstvenih območjih v skladu s sprejeto zakonodajo,
 • izvajanje in seznanjanje kmetov z rezultati tehnoloških poskusov,
 • povečanje števila pridelovalcev v ekološki pridelavi poljščin,
 • strokovna pomoč in svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
 • sodelovanje pri pripravi in implementaciji zakonodaje s področja poljedelstva …

 

 

Strokovno gradivo

 

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC