English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Travništvo in pašništvo

Travinje v Sloveniji ima velik pomen za živinorejo, saj predstavlja pomemben vir krme za govedo in drobnico. Travni svet v Sloveniji izkoriščamo neposredno s pašo, posredno s košnjo ali kombinirano (pašno – košni sistem). Travniki in pašniki, še posebej na dobrih rastiščih, dajejo krmo, ki je po vsebnosti in hranilnih snovi zelo ugodna in bogata in lahko v celoti pokrije potrebe po teh snoveh v prehrani goveda in drobnice.

Travniki in pašniki predstavljajo v povprečju zadnjih let okoli 58% vse kmetijske zemlje v uporabi kmetijskih gospodarstev.

 

Površine trajnih travnikov in pašnikov v letu 2013:

 

Površina (ha)

Število kmetijskih gospodarstev

Travniki in pašniki - SKUPAJ

276.047

62.301

Enkratna raba

54.949

19.119

Dva- ali trikratna raba

190.961

49.799

Dvakratna raba

112.979

35.610

Trikratna raba

77.982

20.550

Štiri- ali večkratna raba

30.137

6.663

Vir: SURS

 

Glavne naloge kmetijske svetovalne službe, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na tem področju so:

  • svetovanje in usposabljanje kmetov za izboljšanje botanične sestave travne ruše z ustrezno rabo, gnojenjem in oskrbo ter z vsejavanjem primernih vrst in sort trav in detelj,
  • svetovanje ustreznega spravila, skladiščenja in konzerviranja krme,
  • seznanjanje kmetov z novostmi v travništvu, pašništvu in pridelavi krme,
  • spodbujanje strokovno nadzorovane paše, svetovanje pravilne postavitve pašnika,
  • strokovna pomoč in svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
  • svetovanje pravilnega ravnanja s travno rušo glede na prihajajoče klimatske spremembe,
  • tehnološko svetovanje in usposabljanje za doseganje večje kakovosti pridelane krme v skladu z zahtevami varstva okolja in ohranjanja biotske pestrosti.
  • povečanje rabe in izrabe travinja ter preprečevanje zaraščanja in širjenja invazivnih tujerodnih vrst…

 

Gradiva

Lucerna

 

Kupujmo domace

PEFC