English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Služba za selekcijo in kontrolo

Vse naloge, ki jih izvaja Služba za selekcijo in kontrolo, opravlja za potrebe izvajanja Skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) in se po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakonu o živinoreji  (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) izvajajo kot javna služba.
Javna služba strokovnih nalog v živinoreji obsega naslednje naloge:

 • rodovništvo,
 • ugotavljanje proizvodnih oz. delovnih sposobnosti,
 • strokovno vodenje,
 • razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov za potrebe STRP,
 • izvajanje STRP,
 • ocenjevanja plemenske vrednosti,
 • reprodukcija,
 • širjenje genetskega napredka,
 • ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih,
 • spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu,
 • vodenje katastra čebelje paše.  

Javna služba KGZS s svojimi kmetijsko gozdarskimi zavodi opravlja tudi naloge označevanja in registracije govedi, drobnice in prašičev ter potrjevanje zahtevkov za premije ukrepa kmetijsko okoljskih plačil – avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali.
Glavni cilj dela Službe za selekcijo in kontrolo je koordinacija izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji z namenom učinkovitega izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov v govedoreji, prašičereji in reji drobnice.
Za uresničitev tega cilja služba izvaja naslednje naloge:

 • priprava letnih programov dela za izvedbo skupnih temeljnih rejskih programov v govedoreji, prašičereji in reji drobnice,
 • vodenje in koordinacija izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov,
 • usklajevanje dela strokovnih služb z rejskimi organizacijami,
 • koordinacija in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo strokovne naloge za izvedbo skupnih temeljnih rejskih programov,
 • koordinacija dela oddelkov za živinorejo na področju označevanja govedi, drobnice in prašičev,
 • koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
 • zbiranje in obdelava podatkov ter izdelava poročil o delu,
 • kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
 • promocija rejskih programov in rejskega dela na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice (sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami, živinorejskimi združenji oz. društvi, sodelovanje pri organizaciji razstav živali …),
 • sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
 • obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov.

Z izvajanjem strokovnih nalog omogočamo kontinuirano delo na izboljševanju genetskega napredka pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Z zagotavljanjem biotske raznovrstnosti v živinoreji, genetskega napredka, spreminjanja ter ohranjanja lastnosti domačih živali, prenosa selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali, ohranjanja genetske variabilnosti, genetskih rezerv in avtohtonih pasem domačih živali omogočamo rejcem prirejo kakovostnih živalskih proizvodov in nemoten promet s plemenskimi živali in drugim plemenskim materialom.

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC