English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji (DDK) ni registrirana dejavnost v smislu pridobitve subjektivitete, temveč je dejavnost, ki njenemu nosilcu fizični osebi omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji. Temeljne določbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji urejuje Zakon kmetijstvu (Zkme-1, Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12, 26/14), podrobneje, o vrstah dopolnilnih dejavnosti, obsegu posamezne dejavnosti in pogojih za njihovo izvajanje, je predpisano z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15).

Skupine dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

1)    predelava primarnih kmetijskih pridelkov;

2)    predelava gozdnih lesnih sortimentov;

3)    prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;

4)    vzreja in predelava vodnih organizmov;

5)    turizem na kmetiji;

6)    dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;

7)    predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;

8)    storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;

9)    svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;

10) socialno varstvene storitve.

V okviru posamezne skupine so navedene posamezne vrste, ki so vsebinsko opredeljene skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD).

 

Obseg opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Obseg je omejen:

  • po višini letnega dohodka, ki na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v RS v preteklem letu. Če kmetija leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost dohodek ne sme presegati pet povprečnih plač 
  • po fizičnem obsegu opravljanja, ki pa se razlikuje glede na vrsto dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • po prodajnih poteh, skladno z registracijo ali odobritvijo obratov,
  • s posebnimi pogoji za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Izvajalci dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Nosilec DDK je lahko nosilec kmetije ali član kmetije, ki pridobi dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V okviru DDK smejo delo opravljati tudi druge osebe s katerimi se odnos do dela uredi  skladno z določbami delovnopravne ali civilnopravne zakonodaje.

 

OSNOVNI POGOJI

Kmetija mora imeti v uporabi najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov.

Dopolnilna dejavnost domače ali umetne obrti se lahko opravlja s pridobljenim strokovnim mnenjem zbornice, ki zastopa obrtnike.

DDK vezana na živila je dopustna, če je nosilec dopolnilne dejavnosti vpisan v registre obratov, ki ga vodi in upravlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

DDK, ki je vezana zgolj na sezonsko delo oziroma se na kmetiji izvaja le določen čas v letu lahko pridobi dovoljenje v katerem je naveden določen čas izvajanja.

Na kmetiji se ne sme opravljati določena dopolnilna dejavnost, če je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik ali zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnost.

 

POSEBNE ZAHTEVE IN PREHODNE DOLOČBE

DDK se lahko izvaja na podlagi in v skladu z odločbo o dovoljenju za opravljanje DDK, ki jo na podlagi vloge nosilca DDK izda pristojna upravna enota.

Upravne enote (UE) podatke o izdanem dovoljenju vpišejo v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in obvestijo Finančno upravo RS (FURS) ter Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Nosilci DDK, ki so dovoljenje pristojne UE pridobili pred uveljavitvijo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) morajo opravljanje dejavnosti uskladiti z določbami  tu navedene uredbe do 1. 1. 2016. V kolikor pa so nosilci posamezne DDK prejeli za njeno vzpostavitev in zagon sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja so uskladitev dolžni uskladiti v 60. dneh po izteku obveznosti določene v odločbi o pravici do sredstev.

Nosilci DDK morajo voditi ločeno evidenco prihodkov iz DDK.

Najkasneje do 30. junija v tekočem letu mora nosilec DDK pristojni UE posredovati podatek o letnem dohodku iz DDK za preteklo leto.

 

PRAVI NASLOV ZA PRAVE INFORMACIJE

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana

tel.: 01 513 66 00

 

Pomembne INFO točke so tudi na njenih kmetijsko gozdarskih zavodih:

KGZS – Zavod Celje

Cesta žalskega tabora 1, 3310 Žalec

tel.: 03/710 1784, andreja.zolnir@ce.kgzs.si

 

KGZS – Zavod Kranj

Studenec 5, 4220 Škofja Loka

Vanja Bajd-Frelih

tel.: 04/511 2701, vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si

 

KGZS – Zavod Ljubljana

Celovška 135, 1000 Ljubljana

Barbara Lapuh

tel.: 01/513 0718, barbara.lapuh@lj.kgzs.si

 

KGZS – Zavod Murska Sobota

Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Jožica Kapun Maršik

tel.: 02/539 1422, jozica.kapun-marsik@gov.si

 

KGZS – Zavod Nova Gorica

Sejmiška pot 1a, 6210 Sežana

Srečko Horvat

tel.: 05/731 2853, srecko.horvat@go.kgzs.si

 

KGZS – Zavod Novo mesto

Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško

Ana Nuša Kunej

tel.: 07/490 2210, ana.kunej@siol.net

 

KGZS – Zavod Ptuj (pokriva tudi območje Zavoda Maribor)

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Slavica Strelec

tel.: 02/749 3645, slavica.strelec@kgz-ptuj.si 

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC