English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

FADN (Farm Accountancy Data Network)

FADN je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Je kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo.

 

Po FADN metodologiji se zbirajo knjigovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije.

 

Poročevalske kmetije in uporabniki podatkov FADN

 

Podatki FADN se uporabljajo za analiziranje finančnih spodbud in načrtovanje kmetijske politike na nacionalni ravni  in ravni EU. Po FADN metodologiji se zbirajo knjigovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah EU.

 

Za kmetije pa je FADN knjigovodstvo pomembno, ker spremljate gospodarjenje na svojih kmetijah, primerjate poslovanje z drugimi kmetijami, analizirate svoje preteklo poslovanje in načrtujete poslovanje v prihodnjih letih.

 

Kmetije, ki vodite FADN, ste običajno:

  • vzorčne kmetije (t. i. »vzorčniki«), ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu,
  • kmetije, ki ste to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja (t. i. »obvezniki«).

 

Vzorčniki ste za sodelovanje v reprezentativnem vzorcu izbrani na podlagi načrta vzorčenja, ki ga pripravi Statistični urad RS in potrdi nacionalna Komisija FADN. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi in pošlje pogodbe za vzorčnike (običajno ob koncu leta za prihodnje leto); tisti, ki ste zainteresirani za sodelovanje, pogodbe podpišete in v skladu z navodili pošljete na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sodelovanje v vzorcu je prostovoljno.

 

Obvezniki morate spremljati rezultate gospodarjenja pet obračunskih let po izplačilu sredstev, razen v primeru, da za primarno kmetijsko pridelavo že spremljate rezultate na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih.

 


Pomembni roki

 

Obračunsko obdobje je eno koledarsko leto, ki je v Sloveniji od 1. januarja do 31. decembra.

 

Vzorčniki morate oddati vsa poročila na računovodski pisarni Kranj ali Ptuj najkasneje do 28. 02. za preteklo leto.

 

Obvezniki – morate oddati obdelave podatkov FADN najkasneje do 31. 03. za preteklo leto. 

Oddaja poročil poteka prek spletne aplikacije Poročanje FADN obdelav – obvezniki -  tu pa je Navodilo.


Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2019

 

Kmetije, ki vodijo FADN knjigovodstvo, ker sodelujejo v reprezentativnem vzorcu ali so prejemniki sredstev iz Programa razvoja podeželja in so FADN prevzeli kot obliko poročanja o njihovem razvoju, morajo podatke o gospodarjenju na kmetiji zapisovati. Pomembno je natančno in sprotno beleženje dogodkov, kajti od natančnosti vnosa podatkov je odvisna zanesljivost in uporabnost končnega rezultata obdelav podatkov. Poleg treh letnih poročil (popisni list ob začetku in zaključku leta, seznam doma pridelanih proizvodov in živine), mora kmetija, ki vodi FADN, mesečno zagotoviti seznam doma pridelanih proizvodov, živine in delovne sile ter denarno poročilo (v enem letu skupno 24 mesečnih poročil). Poročila so lahko v tiskani obliki (predtiskani bloki), MS Excelovi datoteki ali pa so vnesena v spletno računalniško aplikacijo.

 

Seznam doma pridelanih proizvodov in živine je mesečno poročilo, v katerem se spremlja količinske spremembe doma pridelanih proizvodov in živine, tako za kmetijsko kot tudi za gospodarsko in dopolnilne dejavnosti. V poročilo o gibanju delovne sile se mesečno vpisuje poraba časa v urah. Pri tem se upoštevajo delovne ure vseh oseb, ki pri delu pomagajo, ne glede na plačilo. Denarno poročilo pa je mesečno poročilo, namenjeno sprotnemu beleženju prihodkov in stroškov.

 

Obrazci za pripravo seznama doma pridelanih proizvodov in živine ter mesečna poročila v MS Excelovi datoteki za leto 2019 so že na voljo na spletni strani KGZS in jih najdete tu.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC