English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Ukrepi PRP 2014 - 2020

Okvirna razdelitev sredstev po ukrepih in podukrepih PRP 2014–2020.

ŠIFRA

IME UKREPA/PODUKREPA

SKUPNA SREDSTVA, NAMENJENA ZA UKREP/PODUKREP

1

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

12.500.000,00

1.1

Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

11.500.000,00

1.2

Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

1.000.000,00

2

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

10.768.000,00

2.1

Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

10.768.000,00

3

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

3.400.000,00

3.1

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

2.600.000,00

3.2

Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu

800.000,00

4

Naložbe v fizična sredstva

206.465.816,01

4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

98.633.956,36

4.2

Podpora za naložbe v predelavo/ trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

74.761.261,70

4.3

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

33.070.597,95

6

Razvoj kmetij in podjetij

123.011.333,33

6.1

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

60.650.000,00

6.3

Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

20.000.000,00

 

6.4

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

42.361.333,33

7

Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

10.000.000,00

7.3

Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

10.000.000,00

8

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov

59.481.066,67

8.4

Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

20.454.400,00

8.6

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

39.026.666,67

9

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

2.227.950,00

9.1

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

2.227.950,00

10

Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrepi

203.607.386,67

10.1

Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna plačila

203.287.386,67

10.2

Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

320.000,00

11

Ekološko kmetijstvo

65.300.000,00

11.1

Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

16.978.000,00

11.2

Plačila za izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja

48.322.000,00

13

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

265.933.333,33

13.1

Izplačilo nadomestil v gorskih območjih

207.428.000,00

13.2

Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve

10.637.333,33

13.3

Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami

47.868.000,00

14

Dobrobit živali

32.533.333,33

14.1

Plačila za izvajanje ukrepa dobrobit živali

32.533.333,33

16

Sodelovanje

20.062.500,00

16.2

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

9.198.125,00

16.4

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

3.932.500,00

16.5

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

5.332.125,00

16.9

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

1.599.750,00

19

Ukrep  19 – LEADER

53.365.613,75

19.1

Pripravljalna podpora

600.000,00

19.2

Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

34.409.771,25

19.3

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

4.000.000,00

19.4

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

14.355.842,50

 

Tehnična pomoč

33.261.333,33

 

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje*

5.295.000,00

 

Skupaj

1.107.212.666,42

*Predvidene finančne obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih obveznosti pri izvajanju ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov iz PRP 2004-2006 in PRP 2007-2013 (mesečno izplačevanje rent).

 

Vsebina PRP 2014–2020 in finančna porazdelitev sredstev med ukrepi se lahko med programskim obdobjem spremenita, in sicer če se spremeni splošni družbeno-ekonomski in okoljski okvir in se na ta način spremenijo izhodišča programiranja ali če rezultati spremljanja in vrednotenja kažejo, da zastavljeni ukrepi niso ustrezni za uresničitev ciljev programa

 

Nosilci Ukrepov PRP 2014-2020 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo

Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Kontakt: Gabrijela Salobir

 

Kontakt: Gabrijela Salobir

Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva 

Kontakt: Neva Pajntar, Barbara Trunkelj

 

Kontakt: Andreja Krt Stopar

 

  • podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Operacija: Izgradnja velikih namakalnih sistemov

Operacija: Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov

Kontakt: Vojko Bizjak

 

Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture

Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec

Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij

Kontakt: Jože Očko

 

Kontakt: Darja Pipan

Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

Kontakt: Darja Pipan

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (59.481.066 EUR)
 

  • podukrep M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov


Operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči

Operacija: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec

 

  • podukrep M8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec

 

Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Kontakt: Dušica Majer

 

Ukrep M16 - Sodelovanje

Operacija: Kratke dobavne verige in lokalni trgi

Operacija: Okolje in podnebne spremembe

Operacija: Socialna diverzifikacija

Operacija: Tehnološki razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu

Kontakt: Anton Jagodic in Barbara Trunkelj

 

Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Kontakt: Barbara Trunkelj

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC