English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Maribor

KGZS - Zavod Maribor opravlja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje, predvidoma pa tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje.

Zavod ima izpostavo terenske svetovalne službe, ki s svojim delom pokriva območje 12 občin, in to Mestno občino Maribor in Občine Ruše, Pesnica, Šentilj, Duplek, Kungota, Rače-Fram, Starše, Miklavž, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi.

 

V svetovalno delo terenske svetovalne službe je vključenih 3800 kmetij, opravlja pa ga 8 svetovalcev (2 svetovalki za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti). Ustanovljen leta 1894.

Specialistična svetovalna služba

Delo specialistične svetovalne službe je širše in obsega:

 

 • poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološko kmetijstvo in travništvo na območju Podravja
 • sadjarstvo in vinogradništvo na območju Podravja in v delu celjske regije
 • vinarstvo in varstvo rastlin na območju Vinorodne dežele

Društva oz. zveze

Društva oz. zveze, ustanovljene ob pomoči terenske svetovalne službe KGZS - Zavod Maribor, glede na področje delovanja (število društev):

 

 • govedoreja (1), prašičereja (1), drobnica (1), pašne skupnosti (1), pridelava vrtnin (2), sadjarstvo (1), vinogradništvo (6), ekološko kmetijstvo (1), kmetice (11), podeželska mladina (1), strojni krožki (3), turizem na kmetijah (1), organizacija pridelovalcev vrtnin (1)

Organizacijske enote zavoda

 

 • Drevesnica
 • Varstvo rastlin (biološka preskušanja fitofarmacevtskih sredstev, kontrola objektov reprodukcijskega sadilnega materiala)
 • Laboratoriji (enologija, pedologija, analiza semen)
 • Urejanje kmetijskega prostora
 • Dopolnilno izobraževanje podeželja
 • Raziskovalna dejavnost

Oddelki KGZS - Zavod Maribor:

 

 • za kmetijsko svetovanje
 • za gozdarsko svetovanje
 • za varstvo rastlin (uradna biološka preskušanja)
 • Sadjarski center Gačnik
 • Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Območje delovanja

Značilnosti območja delovanja zavoda so:

 

 • 70 % zemljišč na hribovitih območjih in območjih z omejenimi možnostmi pridelave
 • območje velikih hidromelioracijskih sistemov dolin Pesnice, Ščavnice, Dravinje in Polskave
 • območje velikih potreb po namakanju
 • območje velikih podtalnih zalog pitne vode

Na kratko

KGZS - Zavod Maribor
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 00
F: 02 521 94 82
E: kmet.zav-mb@guest.arnes.si

 

Spletna stran: http://www.kmetijski-zavod.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC