English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Murska Sobota

KGZS - Zavod Murska Sobota izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje in Oddelku za živinorejo ter drugih organizacijskih enotah:

testni postaji mladih bikov lisaste pasme, osemenjevalnem središču za govedo, osemenjevalnem središču za prašiče in v enoti za kemijske analize in raziskave. Predvidoma jo bo tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje.

Zavod ima 16 izpostav, ki s svojim delom pokrivajo območje kar 26 občin.

Področje specialističnega dela

Področja specialističnega dela Oddelka za kmetijsko svetovanje:

 • poljedelstvo in zelenjadarstvo, travništvo, govedoreja, prašičereja, drobnica, konjereja, sadjarstvo, vinogradništvo, ekološko kmetovanje, ekonomika kmetijstva

Področja dela

Oddelek za živinorejo

 • selekcijska služba v govedoreji
 • selekcijska služba v prašičereji
 • selekcijska služba v konjereji
 • selekcijska služba v reji drobnice

Oddelek testne postaje mladih bikov lisaste pasme

 • neposredni testi mladih bikov iz rej bikovskih mater

Osemenjevalno središče za govedo:

 • skrb za zdravstveno varstvo plemenskih bikov
 • kakovostna proizvodnja semena
 • posredovanje semena v skladu s potrebami govedorejcev

Osemenjevalno središča za prašiče:

 • proizvodnja in distribucija kakovostnega neoporečnega merjaščevega semena
 • reja plemenjakov z najboljšimi lastnostmi

Enota za kemijske analize in raziskave:

 • analize krme, krmnih mešanic, zemlje in mleka s sodobnimi analiznimi tehnikami
 • raziskovalno delo z namenom reševanja težav v praksi: težave pri siliranju krme, naravni kislosti mleka, pojavu HCB v mleku…
 • umerjanje NIR instrumentov za vsebnost beljakovin in vlage med odkupom pšenice in za potrebe mešalnic

Območje delovanja

Pomurje je zelo izrazita pokrajina tako po kmetijskih površinah kot po deležu kmečkega prebivalstva. Čeprav obsega le 6,6 % slovenskega ozemlja, ima 22,3 % slovenskih njiv in vrtov, 12,7 % sadovnjakov in 11,7 % vinogradov. V primerjavi s Slovenijo imamo manjši delež travinja (4,5%) in gozdov (3,5%).

Na območju Pomurja je živinoreja glavna kmetijska dejavnost. Najbolj razširjena je reja goveda. Po popisu leta 2000 je bilo 45.490 vseh kategorij goveda, od tega 20.883 krav in brejih telic. Po razširjenosti sledi reja prašičev, ki obsega 146.369 vseh prašičev, od tega 15.505 plemenskih svinj in brejih mladic. Ob popisu leta 2000 je bilo perutnine 505.927.

V manjšem obsegu so zastopane še nekatere druge domače živali: konji (535), ovce (1.221) in koze (1.723). Delež kmečkega prebivalstva je 20,4 %.

Na kratko

KGZS - Zavod Murska Sobota
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 10
F: 02 521 14 91
E: franc.rezonja@gov.si

 

Spletna stran: http://www.kgzs-ms.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC