English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Nova Gorica

KGZS - Zavod Nova Gorica deluje v tesni povezavi z razvojem vseh kmetijskih panog na območju Primorske.

Območje njegovega delovanja sega v predalpski svet, Vipavsko dolino, Kras, Brkine, do obalnega območja in Slovenske Istre. Na severu ga omejuje meja z Avstrijo, na Zahodu z Italijo in na jugu s Hrvaško. Obsežnost in pestrost pridelave oz. prireje predstavljajo zahteve ob celovitem urejanju podeželja ter tudi poznavanje posameznih značilnosti tega prostora. Splošni cilj dela je povečanje količine in kakovosti pridelkov ter hkratno povečanje dohodka na kmetiji ob upoštevanju novejših tehnologij in naravi prijaznega kmetovanja. Delovanje zavoda je organizirano kot sledi:

Oddelek kmetijsko svetovalne službe

Oddelek kmetijske svetovalne službe deluje na področju desetih upravnih enotah. Kmetijsko svetovanje pokriva:

 • vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, poljedelstvo, živinorejo, zelenjadarstvo, ekonomiko, varstvo rastlin, rabo fitofarmacevtskih sredstev, delo s kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Oddelek za živinorejo

 • odbira domače živali
 • spremlja prirejo pri domačih živalih
 • izvaja označevanje in registracijo goveda, drobnice, prašičev in konj
 • vodi vzrejališče mladih plemenskih bikov
 • vodi reprodukcijo
 • spremlja kakovost mleka za vso Primorsko
 • trži plemenske živali
 • vodi rodovne knjige

Sadna drevesnica Bilje:

 • prideluje sadne sadike predvsem koščičarjev, vendar se pojavlja še pester asortiman drugih sort; letno pridela okrog 100.000 sadik
 • razmnožuje preko 100 različnih sort na različnih podlagah
 • oddelek za gozdarsko svetovanje (predviden v bodočnosti)

Sadjarski center Bilje:

 • selekcija in introdukcija koščičarjev, v manjšem obsegu tudi pečkarjev
 • edini center za koščičarje v Sloveniji

Agroživilski laboratorij:

 • fizikalno-kemijske in senzorične analize grozdja , mošta in vina
 • analize zemlje, krme in živil živalskega porekla
 • opravlja ocenjevanje vin
 • je uvrščen na seznam laboratorijev EU za izdajo certifikatov za izvoz vina ter spremlja kakovost
 • pogodbeno izvaja kontrolo kakovosti inšpekcijskih vzorcev oljčnega olja

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje:

 • opravlja izbor, vzgojo in uvajanje sort vinske trte

Entomološki laboratorij:

 • opravlja diagnostiko rastlinskih škodljivcev
 • preizkuša učinkovitost sredstev za varstvo rastlin

Center za oljkarstvo:

Ostale storitve zavoda

Zavod na osnovi posebnih pooblastil opravlja še:

 • obvezne zdravstvene preglede za pridelovanje sadilnega materiala
 • spremlja zdravstveno stanje sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
 • opravlja biološke preiskave vzorcev sredstev za varstvo rastlin
 • opravlja strokovno kontrolo odkupa matičnih rastlin za sadjarstvo in vinogradništvo

Na kratko

KGZS - Zavod Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 00
F: 05 335 12 60

E: branimir.radikon@go.kgzs.si

Spletna stran:

www.kmetijskizavod-ng.si

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC