English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Ptuj

KGZS - Zavod Ptuj izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje in Oddelku za živinorejo ter v drugih organizacijskih enotah:

 • Osemenjevalnem središču za govedo,
 • Osemenjevalnem središču za prašiče,
 • v laboratoriju za mleko,
 • v laboratoriju za izvajanje kemijskih analiz za potrebe kmetijskega svetovanja ter
 • vodenje knjigovodstva za kmetije.

Predvidoma bo dejavnost javne službe in strokovnih nalog izvajal tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje.

Zavod ima izpostave terenske svetovalne službe, ki s svojim delom pokriva območje petih upravnih enot: Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož in Radlje ob Dravi. V svetovalno delo terenske svetovalne službe je vključenih cca 9000 kmetij, opravlja pa ga 31 svetovalcev (štiri svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti).

Področja delovanja zavoda

Področje specialističnega dela Oddelka za kmetijsko svetovanje:

 • živinoreja na območju Podravja
 • travništvo in pašništvo             
 • sirarstvo na področju Slovenije
 • ekonomika kmetijstva
 • razvoj podeželja
 • strokovno delo s kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Področje dela Oddelka za živinorejo:

 • kontrola proizvodnje v govedoreji
 • selekcija v govedoreji
 • selekcija v prašičereji
 • kontrola pri reji drobnice
 • označevanje in vodenje porekla govedi
 • označevanje in vodenje porekla prašičev
 • označevanje in vodenje porekla drobnice
 • analize mleka za namene selekcije

Področje dela osemenjevalnega središča za govedo:

 • reja plemenskih bikov lisaste pasme
 • skrb za zdravstveno varstvo plemenskih bikov
 • proizvodnja kakovostnega semena
 • distribucija in prodaja semena v skladu s potrebami in rejskimi cilji govedorejcev

Področje dela osemenjevalnega središča za prašiče:

 • reja plemenjakov z najboljšimi lastnostmi
 • skrb za zdravstveno varstvo plemenskih merjascev
 • proizvodnja in prodaja kakovostnega neoporečnega merjaščevega semena

Laboratorij za mleko:

 • izvajanje analiz mleka na vsebnost mlečne masti, beljakovin in laktoze,
 • števila somatskih celic kot pokazatelja zdravja vimena
 • izvajanje analiz vsebnosti sečnine v mleku kot pokazatelja prehranskega statusa črede

Kemijski laboratorij:

 • izvajanje analiz krme, krmnih mešanic, zemlje

Območje delovanja

Področje dela zavoda je zelo raznoliko. Na območju delovanja zavoda so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Območje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka.

 

Na območju Zavoda Ptuj je najbolj razvita govedorejska in prašičerejska proizvodnja. V bodoče se predvideva povečanje sadjarskih in vinogradniških kmetij ter kmetij z dopolnilno dejavnostjo, kjer bo turizem na kmetiji postala glavna dejavnost.

Na kratko

KGZS - Zavod Ptuj,
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 3610
F: 02 749 36 20
E: tajnistvo@kgz-ptuj.si

 

Spletna stran: http://www.kgz-ptuj.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC