English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju KGZS), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Branko Ravnik, direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje.

Datum zadnje spremembe: 28. decembra 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kgzs.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa: KGZS opravlja v skladu z Zakonom o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04) naloge na področjih varovanja in zastopanja interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, izvajanja javnih služb in javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izvaja svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima na dan 31. december 2017 89.401 članov prve volilne skupine (fizične osebe) in 1.318 članov druge volilne skupine (pravne osebe).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot - enote se delijo na voljene in strokovne:

Organizacijske enote članstva

KGZS zastopa in predstavlja predsednik, ki vodi in usmerja delo zbornice.

 

SVET ZBORNICE sestavlja 49 članov KGZS, neposredno voljenih iz dveh skupin članstva - fizičnih in pravnih oseb. Volitve se izvajajo v 13 volilnih enotah vsake 4 leta. Svet na konstitutivni seji izvoli izmed sebe predsednika, dva podpredsednika ter ostale organe KGZS. Sestavo in delovno področje sveta določa 13. člen ZKGZ. Na zadnjih volitvah 25. maja 2016 so bili izvoljeni naslednji člani sveta KGZS.

Člani sveta so na konstitutivni seji 14. junija 2016 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

Organiziranost KGZS na regionalni in lokalni ravni

Organizacijske enote strokovnih služb

Zbornični urad: Za poslovanje zbornice in koordiniranje dela organov zbornice in strokovnih služb je organiziran zbornični urad, ki ga vodi direktor KGZS.

Direktor: Branko Ravnik

Organizacijska shema KGZS

Oddelek za voljene organe z glavno pisarno

 

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje

 

Sektor za kmetijsko svetovanje

 

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire

 

Sektor za splošne zadeve

 

Sektor za pravne zadeve

 

Sektor za finančne zadeve

 

Seznam pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je KGZS

KGZS je ustanoviteljica osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, na katerih delujejo kmetijska svetovalna služba, služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, osemenjevalni ter sadjarski in trsničarski centri oz. oljkarski center. Na dveh zavodih deluje tudi svetovalna služba za gozdarstvo.

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje
Robert Peklaj | T: (01) 51 36 640 | E: robert.peklaj@kgzs.si

 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d. o. o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Zbornični prispevek:

Uporabljamo tudi:

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Poročila

 

 

Programi dela

 

 

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi 10.člena Zakona o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je MDDSZ izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdil o opravljenem tečaju za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu znanja iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina (42 urni tečaj s preizkusom znanja) – na podlagi 42. člena 3. odstavka Zakona o vinu in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ul. RS, št.70/97 in v skladu z 9. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ul. RS, št.44/99)
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – na podlagi Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu 2005/06 sklenjene med Mšš in KGZS okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )
 • Izdaja odločb za zbornični prispevek

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil
 • Evidenca članov KGZS

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

 • Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS
 • Katalog najbolj pogostih vprašanj

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna preko spleta. Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika (Internet Explorer, Mozilla, Netscape ipd). Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Letna poročila KGZS

 

Oddelek za koordinacijo dela voljenih organov KGZS:

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC